Vekstpotensiale i Innlandet hovedtema for årssamlingen

Bio Valley og det store bioøkonomiske potensialet i Innlandet var hovedtema under årssamlingen til Landbruksråd Innlandet 5. november. Omtrent 60 tillitsvalgte var tilstede.

Rådgiver Erik Lagethon hos Oppland Fylkeskommune innledet med Fylkeskommunenes bioøkonomistrategi og presenterte scenarier for utviklingen i Innlandet gjennom ulik grad av lagspill og vekst. Har vi godt lagspill og ønske om vekst, får vi Bio Valley . Får vi til det, akn vi øke verdiskapingen i Innlandet med 20 mrd og antall ansatte innen bioøkonomi med 25.000!

Og forutsetningene for å lykkes ligger allerede her:

 • Vi har ressursgrunnlaget (20 % av Norges produktive jordbrukareal, 30 % av Norges produktive skogareal, 40 % av den årlige avvirkningen av skog i Norge?
 • Vi har hele verdikjeden fra avl til bearbeiding og varer ut til forbruker
 • Vi har store bioøkonomiske kompetansemiljøer

Innlandet er det nye Lykkelandet

Vi er motor og pådriver for bioøkonomien i Norge. Vi har de fremste kunnskapsmiljøene, vi er de beste på å unytte ressursene skogen gir oss. Vi er spiskammer for hele landet, og vi er i verdensklasse på kunnskap og forskningsmiljøer. Våre ressurser, vår kunnskap og våre miljøer vil bidra til å løse utfordringene Norge står overfor. Vi er klare for å bidra til å bygge ny grønn industri som er til det beste for både Innlandet, Norge og vår felles fremtid!

Erik Lagethon fra Oppland Fylkeskommune innledet på årssamlingens hovedtema; Bio Valley.

Hvordan bidrar vi til å nå potensialet?

Etter innledningen ble de tillitsvalgte utfordret på fire spørsmål som skulle diskuteres i grupper.

 • Tillitsvalgtes rolle i å nå potensialet – hva kan jeg bidra med og hva kan min organisasjon gjøre for å skape merverdi framover
 • Hva kan Innlandet tilby landbrukssamvirkene/andre aktuelle aktører av råvarer og kompetanse, som igjen kan gi arbeidsplasser og verdiskaping i Innlandet?
 • Hva trengs av drahjelp for å kunne skape vekst framover? (jmf punktene over)
 • Hvordan kan vi bruke Landbruksråd Innlandet til å nå noen av målene?

Se hva som kom fram fra gruppearbeidet under bilderekka.

«Oppsop»-gruppa med deltakere fra Tyr, Gartnerhallen, NLR Innlandet, Glommen-Mjøsen Skog, Norske landbrukstjenester, Sau og Geit, Landkreditt.
Gruppa fra Tine og Felleskjøpet
Fylkesstyret i Oppland Bondelag
Hedmark Bondelag
Oppland Bonde- og småbrukarlag
Hedmark Bonde- og småbrukarlag
Viktige samarbeidspartnere for Landbruksråd Innlandet: Haavard Elstrand (Fylkesmannen Innlandet), Trond Carlson, Erik Lagethon og Kjell Børresen, alle tre fra Fylkeskommunen.

Hva kan vi som tillitsvalgte bidra med?

 • Tillitsvalgte kan bidra ved å framsnakke Bio Valley, både overfor andre bønder og internt i egen organisasjon
 • Fremme samarbeidet på FoU mellom våre samvirkeorganisasjoner
 • Fremme Innlandet som arena for ulike satsinger
 • Øke kreativiteten ved å dra veksler på ulike fagmiljøer, også utenfra
 • Trekke til oss de beste tillitsvalgte og ansatte – spille på lag og bruke hverandres gode idèer
 • Politisk påvirkning
 • Bruke nettverket, både på bygda, i regionen og nasjonalt
 • Ta vare på og videretutvikle gode prosjekter
 • Fremme bruken av egne produkter og tjenester

Hvilke ressurser har vi Innlandet som kan gi arbeidsplasser og verdiskaping?

 • FOTOSYNTESEN!
 • Ressursgrunnlag (se innledningen)
 • Kompetanse og industri, både innen jordbruk, husdyr og skogbruk – kan videreutvikles i samarbeid med andre miljøer
 • De ulike produktene vi produserer – av verdens beste råvarer
 • Ressurser i en sirkulærøkonomi – både mat, trevirke og kompetanse
 • Grunnlag for økt grad av videreforedling – følge produktene lenger fram i verdikjeden
 • Knoppskyting fra eksisterende anlegg

Hva trenger vi av drahjelp for å lykkes?

 • Kapital (en liten «oljestart»)
 • FoU for videreutvikling og nye produkter
 • Forutsigbarhet i stimuli
 • Finansieringsmodell som sikrer fullt utdanningsløp på bachelor, master og doktorgrad, både i agronomi, teknikk og skogfag
 • Virkemidler som gjør klimavennlige og miljøvennlige valg lønnsomme
 • Politikk med distriktsperspektiv – stimuli som gir grunnlag for vekst i distriktene
 • Stimuli for etablering i Innlandet (infrastruktur – både veier, bane, fiber og nett)
 • Folkeopplysning om kjøtt fra utmarksbeite og norsk antibiotikabruk

Hva kan vi bruke Landbruksrådet til?

 • Samhandling – samarbeidsforum
 • sammen med faglaga påvirke myndighetene
 • Opplæring av tillitsvalgte
 • Bygge hverandre gode
 • Brobygger og pådriver
 • Kunnskapsformidler
 • Møteplass for kompetanseheving, båe for produsenter og tillitsvalgte
 • Omdømmebygging

Denne saken ble publisert: 11. november 2019